Dofinansowanie

Dofinansowanie na realizacje projektu Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla SGPZOZ w Błoniu i MSPZOZ w Kobyłce.


W dniu 13/09/2016 Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu podpisał umowę o dofinansowanie na realizacje projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla SGPZOZ w Błoniu i MSPZOZ w Kobyłce obejmującego wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Elektroniczny Obieg Dokumentów, świadczenie e‐usług oraz automatyzację procesów z Partnerami”, w ramach którego Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce jest partnerem.

Celem głównym przedmiotowego Projektu jest wdrożenie w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu oraz w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kobyłce zintegrowanych systemów teleinformatycznych w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną, elektronicznego obiegu dokumentacji oraz świadczenia usług on‐line, a także rozwój współpracy w oparciu o partnerstwo i elektroniczną współpracę oraz wymianę danych między partnerami.


Celami szczegółowymi projektu są:

  • wdrożenie systemu zarządzania dokumentacją medyczną (EDM) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 nr 113 poz. 657)
  • wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów (EOD)
  • uruchomieniu platformy internetowej e‐Portal
  • zapewnienie świadczenia 8 usług on‐line o 4 i 5 stopniu dojrzałości
  • zapewnienie interoperacyjności i wymiany informacji z platformami krajowymi, w tym platformą P1 zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526)
  • dostosowanie systemu do wymogów osób niepełnosprawnych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie ‐ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0
  • zapewnienie bezpieczeństwa i dostępności systemu, poprzez zaprojektowanie bezpiecznej architektury środowiska teleinformatycznego
  • zapewnienie większej siły i skali oddziaływania poprzez realizację projektu w partnerstwie, z włączeniem partnerów działających na obszarach wiejskich
  • zapewnienie oszczędności dla przedsiębiorstw i obywateli oraz uproszczeń administracyjnych

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 510 906,00 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich wynosi: 2 008 724,79 PLN

Pliki do pobrania: