• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
informacje ogólne

RODO

Klauzula informacyjna dla pacjenta

Klauzula informacyjna – ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą  w Kobyłce informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą  w Kobyłce, ul. Gen. F. Żymirskiego 2, 05-239 Kobyłka (Przychodnia);
 2. Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD) w Przychodni jest: Beata Duch-Kosiorek Dane kontaktowe IOD:   e-mail: iod@mspzoz.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych medycznych Przychodni (teleinformatycznych i papierowych) zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych podanymi w  art. 5-11 RODO. Przychodnia utrzymuje i zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, zarówno systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna jak i papierowej dokumentacji medycznej. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e f oraz art. 9 ust. 2 lit. h i art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z:
  1. art. 24, 26, 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
  2. art. 32 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 
  3. art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  4. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  5. art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi w tym zakresie,
 4. Przychodnia pozyskała Pani/Pana dane osobowe m.in. w następstwie zarejestrowania się Pani/Pana jako Pacjenta (Dane Medyczne), przekazaniu danych przez Pacjenta wskazując osobę upoważnioną, przekazując dane w ramach podpisanej umowy, bądź kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy on-line na naszej stronie internetowej. 
 5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
  1. realizacji świadczeń medycznych w zakresie profilaktyki, w tym promocji zdrowia, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, zapewnienia ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej (w tym m.in. w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami przepisów prawa, nawiązywania kontaktu z pacjentem),
  2. zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich,
  3. świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do prowadzonego przez Administratora systemu on-line,
  4. nawiązywania kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Administratora formularzy,
  5. realizacji nawiązanych relacji handlowych,
  6. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności,
  7. prowadzenia dokumentacji medycznej oraz dokumentacji związanej z prowadzeniem firmy zgodnie z wymogami prawa.
 6. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie roszczeń oraz kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, poinformowania o możliwości odbioru wyniku. 
 7. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Administratora jak również realizacji praw pacjenta dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. innym, współpracującym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej, 
  2. dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym udzielanie przez placówkę świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie zakładem, 
  3. osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej,
  4. podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
 8. Dane osobowe zebrane w dokumentacji medycznej przechowywane będą przez czas określony w  ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli przez minimum 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na podstawie zawartej umowy przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz okres archiwizacyjny wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 9. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia medycznego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania podanych danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. W przypadku konieczności podania numeru telefonu czy adresu e-mail– ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz np. brakiem możliwości potwierdzenia wizyty.
 10. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 13. W Przychodni, dla zapewnienia bezpieczeństwa, działa oznakowany system monitoringu obejmujący ciągi komunikacyjne. Do danych z systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadający stosowne upoważnienie.
 14. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Flaga Rzeczpospolitej Polski

Logo Mazowsze Serce Polski

Flaga Unii Europejskiej